Vedtægter

Vedtægter for Nimtofte og oplands borgerforening og Distriktsråd.

§ 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er ”Nimtofte og oplands borgerforening og Distriktsråd” og dækker Nimtofte og opland herunder Tøstrup Skiffard og Sivested. Distriktsrådet er hjemmehørende i Nimtofte, Syddjurs Kommune. Efterfølgende er ”Nimtofte og oplands borgerforening og Distriktsråd” benævnt ved ”Foreningen”.

§ 2. Formål.
”Foreningen” har til formål at fremme udviklingen i lokalområdet og det faldet i to hovedområder.

1. Som distriktsråd skal ”Foreningen” varetage kommunikationen mellem borgere og Syddjurs Kommune. Distriktsrådet har endvidere til formål at sikre en stemme fra lokalområdet, så man derved kan fremme udviklingen i lokalområdet generelt.

2. Som Borgerforening skal ”Foreningen” bidrage til de bedst mulige forhold for alle borgere i området. Dette sker gennem koordinering, konstruktiv kommunikation, synliggørelse og iværksættelse af udviklende initiativer.

§ 3. Medlemskab Foreninger, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner kan optages som medlemmer. Hvert medlemskab giver en stemme.

§ 4. Den årlige generalforsamling.
Generalforsamlingen ledes af en ordstyrer valgt af de tilstedeværende medlemmer.

Den årlige generalforsamling er ”Foreningens” øverste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Der indkaldes til den årlige generalforsamling opslag i byen samt på ”Foreningens” hjemmeside og sociale medier, med mindst 14 dages varsel.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingen.
Den årlige generalforsamling indeholder som minimum følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens årsberetning.
    Beretningen skal opdeles svarende til hovedopgaverne.
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
5. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget.
6. Behandling af indkomme forslag.
7. Valg af bestyrelse samt suppleanter.
8. Valg af revisorer samt suppleant.
9. Eventuelt.

Generalforsamlingen er åben for alle foreninger, intuitioner, virksomheder og enkeltpersoner i ”Foreningens” område. Stemmeret har alene betalende medlemmer af ”Foreningen”, kun en stemme pr. fremmødte.

§ 5. Valg.
Valg og afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alene fremmødte medlemmer kan afgive stemme.

§ 6. Bestyrelsen.
”Foreningens” bestyrelse består af mellem 5 og 7 medlemmer, som vælges for 2 år på den årlige generalforsamling, således at der i lige år vælges 2-3 personer og i ulige år vælges 3-4 personer.

Generalforsamlingen vælger hvert år 1 bestyrelsessuppleanter. De afgår på skift hvert andet år, således at den der har siddet længst i sin indeværende valgperiode er førstesuppleant og den seneste andensuppleant. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 revisorer samt 1 suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter den årlige generalforsamling med formand, kasserer og sekretær. Hvis bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, kan bestyrelsen vælge at kasserer og sekretær hentes blandt øvrige i medlemskredsen. Disse vil i så fald ikke have stemmeret ved bestyrelsens møder.

Bestyrelsen forestår den daglige drift af ”Foreningen”, herunder mødeindkaldelser videre formidling af inspiration og viden til gavn for lokalområdets udvikling, varetagelse af lokalområdets kommunikation og kontakt til Syddjurs kommunes administration og øvrige Distriktsråd.
Bestyrelsen kan afholde fællesmøder og nedsætte arbejdsgrupper til at varetage udviklingsopgaver og afvikling af konkrete arrangementer.

§ 7. Økonomi.
”Foreningen” fører regnskab over indtægter og udgifter.

Regnskabsåret for ”Foreningens” følger kalenderåret. Ved regnskabsårets udgang fremlægges et årsregnskab med revisionspåtegning til generalforsamlingens godkendelse. Af regnskabet og budget skal tydeligt fremgå hvad kommunale tilskud til distriktsrådsarbejde er eller forventes anvendt til. Bestyrelsen udarbejder et budget til godkendelse på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal udarbejde forslag til kontingent til godkendelse på generalforsamlingen.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling.
Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel, hvis et flertal i bestyrelsen, eller 10 medlemmer skriftlig ønsker dette med angivelse af dagsorden. Anmodningen skal indeholde en motiveret begrundelse, der beskriver årsag, formålet og hvad det er, der skal besluttes. Indkaldelsen sker som ved ordinær generalforsamling.

§ 9 Ophør.
Opløsning af ”Foreningen” besluttes på to af hinanden følgende generalforsamlinger. Ved den første Generalforsamling skal opnås 2/3 flertal af foreningens fremmødte medlemmer, og ved fornyet ekstraordinær Generalforsamling skal ”Foreningen” opløsning finde sted, med simpelt flertal af de fremmødtes afgivne stemmer. Ved tilfælde af ophør skænkes eventuel formue til et almennyttigt formål i lokalområdet efter den opløsende generalforsamlings beslutning.

§ 10. Vedtægtsændringer. Beslutning om vedtægtsændringer træffes på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer.

§ 11. ”Foreningens” skovstykke beliggende Frederikslundvej 12 kan ikke, så længe ”Foreningen” består, skilles fra ”Foreningen”. Eventuel senere genoprettet ”Foreningen” skal have samme rettigheder med hensyn til skoven som nuværende. Besluttet på stiftende generalforsamling den 28. november 2016.

 

Vedtægter med ændringer godkendt på generalforsamling d. 7. marts 2024

@ Nimtofte Borgerforening og Distriktsråd  | Tlf.: 40422642 - 24895277 | info@nimtofte.dk