Projekt Byfornyelse

Projektgodkendelse i Byrådet

Så kom det endelige program på Byrådet i Syddjurs Kommune... og programmet er godkendt. Se video fra mødet her - Nimtofte på ca. 50 min inde
 
Referat
STARTOP møde d. 6. oktober
 
24 deltagere til STARTOPmøde.
På mødet blev følgende gennemgået:
Hvad er der sket siden sidst
           Stationsvej 6
           Hundeskov
           Møllen og Mølledammen
           Skitse til Byfornyelsesprogram
Opsummering af delprojekterne
           Hvordan er budgettet fordelt
Hvem har meldt sig på delprojekterne
Hvordan kommer vi videre med de enkelte delprojekter
Gæstetaler: Kasper Nissen
 
Se vedhæftede PP for ydeligere information
STARTOP-møde PowerPoint
 
Referat
Projekt Byfornyelse Nimtofte
FÆLLESMØDE onsdag d. 18. aug. 2021

Download som PDF
 
Deltagere: Bestyrelsen fra Nimtofte Borgerforening og Distriktsråd;
Carsten Bryrup, Torben Hansen, Jytte Veje, Lone Jensen og Mette Udengaard
Repræsentant fra Syddjurs Kommune; Kultursekretariatet Alette Lena Skov-Hansen
I alt 67 spisende gæster samt ca. 12 gæster efter spisning

Der blev budt velkommen af Borgerforeningen/Distriktsrådet – efterfulgt at fælles spisning.

Kl. 19.00 Velkomst v/Mette Udengaard og Torben Hansen
Kort præsentation af Borgerforeningen og Distriktsrådet

Ideen med dette fællesmøde er at vi skal have fundet en styregruppe, som har lyst til at arbejde videre med den overordnede del af projektet eller i delprojekter i samarbejde med kommune og Borgerforening og Distriktsråd.

Kl. 19.15 Præsentation af Projekt Byfornyelse v/ Alette Lena Skov-Hansen

Nimtofte er udpeget som den næste by, der skal laves områdefornyelse i og der er afsat 100.000 kr. i 2021 til at starte projektet op og udvikle et byfornyelsesprogram. Der er i Syddjurs Kommunes budget afsat 1 mio. kr. fordelt over to år i 2022 og 2023 til områdefornyelsen. Udvalget for plan, udvikling og kultur har derudover besluttet at reservere 1 mio. kr. i den statslige pulje til Pulje til Landsbyfornyelse 2021 som refusion af de kommunale udgifter, hvorfor den samlede byfornyelsesindsats i Nimtofte kan blive forhøjet til kr. 2.000.000.

Puljen kan benyttes til udvikling af sociale og kulturelle projekter f.eks. mødesteder, legefaciliteter, udvikling af rekreative områder, forskønnelse af specifikke områder i byen og til trafikale forbedringer, som f.eks. torve, pladser, stier og parkering.

Puljen til Landsbyfornyelse 2021 kan anvendes i byer under 4.000 indbyggere og i det åbne land, og områder med igangværende planlægning, herunder byfornyelse, er prioriteret højere end andre områder. Puljen kan anvendes til opkøb og nedrivning af tomme og forfaldne boliger samt tilskud til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger og til boliger opført før 1960 samt til istandsættelse af forsamlingshuse. (Ejendomme langs med hovedgaderne prioriteres og er tidligere informeret via brev).

Puljen til landsbyfornyelse kan søges af alle og kan også bruges til forskønnelse af arealer efter nedrivning. Puljen kan anvendes til opkøb af tomme og forfaldne ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

Områdefornyelsesmidlerne kan anvendes til offentlige arealer eller til offentlige tilgængelige arealer og ejendomme.

Områdefornyelsesmidlerne kan anvendes til projektudvikling, men er primært tænkt til en fysisk forbedring af det bebyggede miljø. Byfornyelsesmidlerne kan evt. suppleres af andre kommunale puljemidler, f.eks. en bosætningspulje, der ikke kan give til anlæg med til projektudvikling.

150.000 kr. skal anvendes til administration i forbindelse med områdefornyelsen.

Kl. 19.30 Kort præsentation af delprojekter, som der allerede er blevet forslået ud fra tidligere ønsker i byen samt forslag og ideer fra Byvandringen i april 2021.

Delprojekterne er:
• Udvikling af Kulturhuset – Kulturhuset har ytret ønske om bl.a. at forny deres stole samt udvikle muligheden for at dele det store lokale op i mindre ”rum” med skillevægge eller anden flytbar afskærmning.
• Byens hus - et mindre mødested der evt. kan benyttes til møder, kreativ værksted, sociale relationer, dagplejerne, ungdomsklub, små sammenkomster hvor kulturhuset ikke er egnet.
• Mølledammen og Møllen – at arbejde på et projekt som i samarbejde med lodsejere omkring dammen samt Gerstrøm som ejer – kan udvikle sig til en løsning på både dammen, bygningerne og den omkringliggende smukke natur.
• Rekreativt område/-er herunder leg, aktivitet og sport
• Stier og evt. kunst i og omkring Nimtofte
• Renovering og nedrivning - hjælp og vejledning til at søge økonomisk støtte
• Torvet og parkering – finde bedre løsninger til hvordan vi kan få bedre parkeringsforhold i forbindelse med Dagli Brugsen samt Torvet. Desuden kunne vi gøre meget for at få Torvet til at blive mere indbydende og hyggelig.
• Hundeskov – en hundeskov i byen ville kunne tilgodese mange af byens hundeejere, som vil have mulighed for at mødes om en fælles interesse.
Der blev informeret om at der allerede er dialog med kommunen om sted samt økonomien i Hundeskoven og dette tages på i Byrådet d. 7. september. Mere information følger

Kl. 19.45 Dialog og nye ideer
Der blev lagt op til at deltagerne kunne reagere på de fremlagte beskrivelser samt komme med nye ideer til projekter.

Der kom flere nye ideer til:
• Køb af den gamle bank – da denne står til salg
• Køb af Stationsvej 9 – hvis ejer skulle være interesseret i at sælge
herunder Byens hus med åbne værksteder, atelier, kontorfællesskaber
• Køb af Møllebygningerne og dammen
• Flere aktiviteter til de unge – bl.a. skaterbaner og være-sted
• Kunst på stierne i byen – eller i Krattet (Cykelskoven)
• Sportsfaciliteter
• Bofællesskaber
• Maling af de 2 skorstene ved Kulturhuset
• Cykelstier

Der var overvejende stor interesse for at udvikle på Kulturhuset samt Møllen/Andelen og dammen.

Alette har gjort opmærksom på følgende:
Der er ikke muligt at søge støtte til private ejendomme.
Midlerne i Byfornyelsesprogrammet kan ikke udelukkende bruges til udviklende arbejde, men er ment som en mulighed for at byen kan udvikle fysiske tiltag.

Kl. 20.00 Dialog om projekterne i grupper – der var mulighed for at snakke om de forskellige delprojekter i mindre grupper.

Vi har efterfølgende samlet trådene og det blev besluttet at arbejde videre med følgende delprojekter:
• Kulturhus
• Møllen og dammen
• Byenshus
• Parkering og Torvet
• Hundeskov
• Rekreativt område
• Stier og kunst

Den økonomiske fordeling blev fremlagt som forslag og denne bliver taget op igen på mødet med styregruppen.

Der blev ved håndsoprækning tilkendegivet hvor mange og hvem der havde interesse i at arbejde videre med styregruppe og arbejdsgrupper – og disse har noteret navn, adresse og mailadresse.

Styregruppen vil mødes og sammen beslutte det budget, der fremlægges som grundlag for en byfornyelsesbeslutning. Budgettet kan efterfølgende ændres hvis styregruppen ønsker det og hvis byrådet siger ja, men det er undtagelsen mere end reglen. Det er derfor væsentlig at indsatsområder og budget prioriteres konkret i første omgang,

Det er målet at der foreligger et godkendt program i december 2021.

Følgende har tilmeldt sig arbejdsgrupperne – og vil blive kontaktet hurtigst muligt:

Navn Projekt/-er
Philip Hartvig                      Kulturhuset
Christian Kauffman             Styregruppe
Adam Schou                       Kulturhus
                                            Byens hus
Kirsten Holme                      Kulturhus
Ninna Kahr                          Mølleskoven og stier
                                            Kulturhus
Kieran Cantrell                   Kulturhus
Boris Kleis                          Mølledammen
Kaj Nielsen                         Mølledammen
Viggo Kahr                         Mølledammen
Iben Branden                     Kulturhus
Jens Aage Kahr                 Mølleskoven og stier
                                           Kulturhus
Pia Hansen                        Mølleskoven og stier
Nanna Cecilie Thrane        Kulturhus
Sidse Salling                      Skaterbane
                                           Ungdomssted
Helle Lucht                         Torvet
                                           Mølledammen
Jonna Nielsen                    Torvet
Susan Vonsild                    Kontakt til arkitektskolen m.m.
Jette og Kaj Bang               Møllen
                                            Mølledammen
                                            Nedrivning og renovering
Tina Pedersen                     Hundeskov
                                            Rekreativt område
                                            Mølledammen
John Veje                            Rekreativt område
                                            Mølledammen
Heidi Jensen                        Hundeskov
Henrik Jensen                      Møllen og dammen
                                            Byens hus
Jytte Veje                             Rekreativt område m.m.
Torben Hansen                    Nedrivning og renovering m.m.
Lone Jensen                        Møllen og dammen
                                            Byens hus
Carsten Bryrup                    Møllen og dammen
                                             Kulturhuset
Mette Udengaard                Hundeskov
                                            Rekreativt område


@ Nimtofte Borgerforening og Distriktsråd  | Tlf.: 40422642 - 24895277 | info@nimtofte.dk