Vedtægter

Dagsorden til generalforsamling

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen

4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne (fremsendt skriftligt senest 10 dage før GF)

6. Nedsættelse af udvalg

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år ad gangen

9. Eventuelt

 

Vedtægter:

§ 1. Navn og hjemsted

Klubbens navn er Nimtofte og omegns Erhvervsklub, og hjemsted er Nimtofte og omegn.

§ 2. Idégrundlag og formål

Erhvervsklubbens idégrundlag og formål er at skabe en selvstændig dynamisk erhvervsklub for forretningsfolk, enkeltpersoner og selvstændige erhvervsdri­vende, der under hyggelige former finder mulighed for at skabe forretning (net­værk) for det enkelte medlem igennem et socialt og forretningsmæssigt samvær i erhvervsklubben.

§ 3. Medlemsskab

Medlemmer af Nimtofte og omegns Erhvervsklub er virksomheder og personer der betaler det af generalforsamlingen fastsatte årlige medlemskontingent.

Kontingentet, der dækker et kalenderår, opkræves 1 gang årligt, og skal være betalt inden generalforsamlingen, dog senest 1. februar. Ved udtræden af klub­ben tilbagebetales ikke indbetalt medlemskontingent for resten af året.

§ 4. Aktiviteter

Nimtofte og omegns Erhvervsklub skal have et bredt socialt og forretningsmæssigt sigte med erhvervsorienterede møder og aktiviteter.

§ 5. Ledelse - administration

Generalforsamlingen er erhvervsklubbens højeste myndighed.

Bestyrelsen er erhvervsklubbens daglige ledelse og administration.

§ 6. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes i Nimtofte og omegn hvert år inden ud­gangen af marts måned. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved almindelig brevforsendelse, annoncering eller e-mail.

Stemmeberettigede er alle medlemmer, der inden GF har betalt kontingent.

§ 7. Bestyrelse

Der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er gældende for 1 år ad gan­gen for alle bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, næstformand, sekretær og kasserer, som tilsammen danner et forretningsudvalg der varetager Nimtofte og omegns Erhvervs­klub’s drift. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden. Bestyrelsen kan meddele prokura (stedfortræder ved fuldmagt).

Bestyrelsen kan nedsætte diverse udvalg og projektgrupper efter behov.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel med be­grundet dagsorden. Indkaldelse kræver, at mindst 30% af medlemmerne an­moder om indkaldelse eller at et flertal i bestyrelsen kræver det.

Bestyrelsen skal indkalde senest 14 dage efter anmodningen.

§ 9. Regnskaber

Nimtofte og omegns Erhvervsklub’s regnskabsår er kalenderåret.

§ 10. Økonomi

Nimtofte og omegns Erhvervsklub’s økonomi er baseret på medlemskontingenter, egne indtægtsgivende aktiviteter samt sponsormidler genereret fra sponsering af Nimtofte og omegns Erhvervsklubs aktiviteter. Nimtofte  og omegns Erhvervsklub hæfter alene med klubbens formue.

§ 11. Samarbejde

Nimtofte og omegns Erhvervsklub samarbejder med Nimtofte Håndværker-, Handels-og Borgerforening samt Nimtofte Distriktsråd om udvikling i Nimtofte og omegn. Nimtofte og omegns Erhvervsklub samarbejder i nødvendigt omfang med alle som kan være medvirkende til at opfylde Nimtofte og omegns Erhvervsklub’s formål.

§ 12. Ændring af vedtægter

Ændring af vedtægter kræver 2/3 af fremmødte, stemmeberettigede medlem­mers vedtagelse.

§ 13. Opløsning

Nimtofte og omegns Erhvervsklub kan opløses, såfremt det vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 flertal af de fremmødte, stemmebe­rettigede medlemmer. Ved opløsning skal Nimtofte og omegns Erhvervsklub’s formue overføres til et efter bestyrelsens skøn velegnet socialt formål.

Vedtaget på stiftende generalforsamling i Nimtofte den 20. juni 2011

 

@ Nimtofte Borgerforening og Distriktsråd  | Tlf.: 40422642 - 24895277 | info@nimtofte.dk