Læs mere om Hjælperbanken her
 

Afslutning på projekt Den Socialt Bæredygtige Landsby

Borgermøde d. 14. januar 2016

Torsdag d. 14. januar 2016, blev der afholdt afsluttende borgermøde på Nimtofte Kulturhus. Det var et godt informativt møde hvor borgere og andre inviterede fik indsigt i arbejdet med projektet "Den Socialt Bæredygtige Landsby", blev informeret om Distriktsrådets rolle i området og planer med FællesForum Nimtofte, fik informationer om HjælperBanken og ikke mindst nød godt af, et meget motiverende og informativt indlæg fra Dag Kristiansen fra Ørsted Kro - som har gennemgået en process.
 
Projektet bliver endeligt afsluttet og fremlagt ved Ministeriet for Udlændinge-, Integrations- og Bolig og d. 29. januar 2016. Seniorforsker Jakob Norvig fra Ålborg Universitet – Statens Byggeforskningsinstitut vil her frmlægge forsknings- og evaluerings rapport for projektet. Rapporten vil herefter være at finde her på siden.
 
Vi kan afslutte projektet med en evalueringsvideo, som er udarbejdet på basis af Jakob Norvigs rapport, samt interviews med nøglepersoner i projektet.
 
Videoen kan ses her:

Projekt Den Socialt Bæredygtige Landsby - Nimtofte

Beskrivelse

Projektet er startet i 2012 og er finansieret af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (tidligere Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter) fra Byfornyelseslovens Forsøgs – og Udviklingsmidler.

Projektet er forløbet frem til primo 2016, hvor der er udgivet en forsknings- og evalueringsrapport om projektet, udarbejdet af Ålborg Universitet /Statens Byggeforskningsinstitut v/ seniorforsker Jakob Norvig.

Byfornyelsen er et vigtigt instrument i den boligsociale indsats, som bygger på frivillighed og tager udgangspunkt i det private initiativ og privat medfinansiering.
Byfornyelsen skal sætte gang i udvikling og omdannelse af de dårligste byområder for at gøre dem attraktive for bosætning og privat investering. Samtidig skal byfornyelsen også forbedre boligstandarden i den dårligste del af boligmassen og dermed sikre tidssvarende boliger af en god standard.
PROJEKTBESKRIVESE som det var tænkt
 
Der er i nogle mindre lokalsamfund tradition for, at befolkningen går sammen om at etablere forskellige faciliteter, eksempelvis en hal, et kulturhus eller lignende. Denne kraft håbede vi at kunne skabe i Nimtofte ved at styrke det sociale og kulturelle liv samt danne basis for et iværksættermiljø for mikrovirksomheder.

Der skulle arbejdes for at skabe en frivillig videns – og facilitetsbank for foreningerne, skolen, mikrovirksomhederne og ressourcepersoner i byen i det hele taget. Der skulle ligeledes arbejdes på at skabe en ”open source” for frivillig arbejdskraft og praktiske faciliteter, som alle i byen kan trække på.

Med dette projekt ville vi arbejde for at styrke samarbejdsrelationerne mellem Nimtoftes foreningsliv og den nyetablerede friskole.
Vi ville hermed arbejde for at skabe den socialt bæredygtige landsby, hvor de involverede parter struktureret arbejder sammen om at styrke levevilkårene i Nimtofte, så byen kunne blive mere attraktiv at blive i og flytte til. Vi betragter det som et fælles ansvar, at vores by fungerer på det sociale område og at mikrovirksomheder har et godt innovativt miljø. Kun derved skaber vi på længere sigt en socialt bæredygtig landsby i udvikling frem for afvikling. Nu hvor det tyder på at den kvantitative vækst i bysamfundene står stille, ser vi i stedet muligheder i den kvalitative vækst i form af social innovation i samarbejde mellem de ovennævnte parter.

Projektet har i projektperioden udviklet sig anderledes end det var tænkt på ansøgningstidpunktet pga. forskellige ønsker blandt borgerne til etablering af et kulturhus/aktivitetscenter. Det oprindeligt påtænkte samlede aktivitetscenter med skole, kultur og erhverv på Nimtoftes Friskole måtte opgives, da aktive borgere ønskede at etablere et kulturhus med erhverv på et nedlagt mejeri. Herved var der ikke basis for ideerne om skolebygningerne som ramme for undervisning, kultur og erhverv. Byens borgere arbejder ved projektets afslutning i 2016 i stedet videre på friskolen med at skabe et undervisnings – og fritidscenter og på at videreudvikle byens gamle mejeri til et kulturhus og på sigt med erhverv. Herved har Nimtofte fået to gode mødesteder for byens borgere til hvert sit formål.
 
Projektets oprindelige idé var:
 • At etablere et fælles udviklingsforum for alle foreninger, institutioner
 • At udarbejde en udviklingsplan for social, kulturel og erhvervsmæssig innovation i Nimtofte
 • At udvikle organisatoriske rammer for et Uddannelses, Kultur og erhvervscenter i regi af Midtdjurs Friskole ( friskolen etableret i tidligere kommunale skolebygninger i centrum af Nimtofte i 2010)
 • At udvikle plan for de fysiske rammer for centret på den eksisterende Midtdjurs Friskole
 • At arbejde med motivationsfaktorer til at inddrage borgerne i frivilligt arbejde – imødekommelse af borgernes muligheder og ønsker til at deltage i frivilligt arbejde
 • At udvikle en web-baseret videns-og facilitetsbank som open source på tværs af foreninger, mikrovirksomhederne og Midtdjurs Friskole

Midtdjurs Friskolen er interesseret i at komme til at udgøre et fælles aktivitetscenter for hele byen. Der er allerede etableret Nimtofte og Omegns Aktivitetscenter i nogle af skolens lokaler, der bl.a. er tilholdssted for dagplejemødre, aktiviteter for unge og en ældreklub.

Foreningslivet, erhvervslivet og Midtdjurs Friskole har gensidig interesse i et samarbejde omkring social innovation. Friskolen har brug for et foreningsliv og et erhvervsliv, der vil arbejde for at udvikle byen, så der kan tiltrækkes børnefamilier. For at udvikle byen er der til gengæld brug for en aktiv skole, der kan gøre det attraktiv at flytte til byen.

I foråret 2011 blev der startet en erhvervsklub målrettet mod områdets ca. 55 aktive mikrovirksomheder. Klubben ønsker at tage del i initiativer til forbedringer af byens sociale liv og fysiske rammer. Skolen kunne udgøre rammer for et erhvervscenter for mindre virksomheder. Dette ville kunne medvirke til at styrke skolens økonomi.
Det var ideen at få etableret praktiske faciliteter, moderne konferencelokaler, AV-udstyr i samarbejde mellem alle de deltagende parter. Skolens sekretariat kan varetage arbejde for de mindre virksomheder. De mange mindre virksomheder med mange specielle kompetencer kan være et potentiale i skolens undervisning som gæstelærere eller ved praktiske arbejdsopgaver/rådgivning. Dette kan medvirke til at gøre skolen mere attraktiv for børnefamilier. Der kan samarbejdes mellem foreningerne og skolens sekretariat om administrativt arbejde.

Vores idé var, at et aktivitetscenter kan blive et naturligt samlingspunkt for byens sociale liv – et sted hvor hele byens befolkning vil komme i en eller anden relation, som skoleelev, forældre, foreningsaktiv, erhvervsdrivende osv.

Projektets oprindelige formål
 
 • At udvikle en model for den socialt bæredygtige landsby gennem social- og erhvervsmæssig iværksætteri og innovation i samarbejde mellem foreninger, institutioner og erhverv omkring, særligt målrettet mod truede folkeskoler og nyetablerede friskoler i landsbyer.
 • At udvikle en organisationsmodel for et kombineret uddannelses, kultur og erhvervscenter i regi af Midtdjurs Friskoles lokaler (nyoprettet i 2010)
  Udvikle og afprøve nye motivationsmetoder for at aktivere flere potentielle frivillige
 • At udvikle byens sociale potentialer, så byens fysiske udvikling i højere grad kan styrkes på basis af frivillig arbejdskraft til byfornyelsesopgaver
 • At gøre Nimtoftes uudnyttede potentielle ressourcer af frivillig arbejdskraft og faciliteter synlige og tilgængelige
 • At gøre byen attraktiv for børnefamilier, så det kan medvirke til at støtte skolens fortsatte eksistens.

Projektets faser

Fase 1
Afklaring af udfordringer og ønsker på til social innovation

Fase 2
Udvikling og planlægning for etablering af et Undervisnings-, Kultur- og Erhvervscenter

Fase 3
Opbygning af videns og facilitetsbank - ”open source” og arbejdsdage med frivilligt arbejde

Fase 4
Evaluering, forskning og formidling v/ Aalborg Universitet
 

PROJEKT DATA:

Projekttype
Udviklingsprojekt

Kategori
Byen og byudvikling

Årstal for igangsættelse
2012

Årstal for afslutning
Januar 2016

Projektets resultat
Produktet kan videreudvikles

Projektet er støttet af
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96 midler

Målgruppe
 • Beboere/brugere
 • Organisationer og foreninger
 • Kommuner og myndigheder


  Projekt Social Bæredygtig Landsby har ændret sig gennem processen siden projektet startede ud i 2012.

Information om oprindelig projektansøgning findes på www.byfornyelsesdatabasen.dk

Forsknings- og evalueringsrapport om projektet vil blive tilgængelig på www.nimtofte.dk.
 
Rapporten udarbejdes af Ålborg Universitet – Statens Byggeforskningsinstitut af seniorforsker Jacob Norvig.
 
@ Nimtofte Håndværker-, Handels- og Borgerforening  | info@nimtofte.dk